Teoretisk Förankring

Konsulttjänsterna är förankrade i teoretiska perspektiv:

Hälsa

Hälsoperspektivet är förankrat i Katie Erikssons tankar om hälsa och hälsokällor. Vidare finns förankring i Aaron Antonovskys beskrivning av hälsa som ”känsla av sammanhang – KASAM”. Ytterligare inspirationsdokument är WHO:s intentioner om ”empowerment”, det vill säga makt över sitt eget vardagliga liv.

Omvårdnad

Omvårdnadsperspektivet utgår från Katie Erikssons teori om naturlig och professionell vård. ”Verktyget” för omvårdnadsutövningen är den egna personligheten. Mötet och relationen mellan vårdgivare och vårdtagare är avgörande för kvalitén. En äkta vilja till människan, caritativ omvårdnad, är central i bearbetningen.
Ladda ner en PDF om vårdvetenskap här

Etik

Etikperspektivet är inspirerat från bland annat den dygdetiska teorin. Denna beskriver tankar om integrerade karaktärsegenskaper hos individen vilka bidrar till förutsättning att utvecklas till en trovärdig individ, för sig själv och andra.

Handledning

Handledningen sker utifrån perspektivet att handledning är en pedagogisk process där inlärning sker i en relation. Syftet är att lära om sig själv, se sig själv i sitt sammanhang och arbete.

Pedagogik

Det pedagogiska förhållningssättet grundar sig på teorier om vuxnas lärande. Kännetecknande för vuxnas lärande är att varje individ bearbetar information och kunskap utifrån sitt liv och sina erfarenheter på ett individuellt och unikt sätt. Förutsättning för inlärning är öppna sinnen vilket är möjligt när individen upplever respekt, lust, glädje, trygghet och välbefinnande. ”Ett gott rum” för inlärning utgörs av respektfulla möten människor emellan samt av en stimulerande och kreativ miljö.

Ledarskap

Företaget grundar konsulttjänsterna i ledarskap på teori om etiskt ledarskap där värdegrund, personlig integritet och mod utgör central bearbetning. Vidare finns perspektiv om transformativt ledarskap – för ett trovärdigt ledarskap.